บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ปัญหาของระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์กรหน่วยงานหรืออาคาร
และยังทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันเชิงธุรกิจมักมีสาเหตุมาจากการขาดการวางแผนในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม
ดังนั้นการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Electrical System Preventive Maintenance) จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยรักษาความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าได้
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นงานที่มีความสำคัญมาก เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าเปรียบเสมือนหัวใจหลักของโรงงาน / อาคาร ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ซึ่งบริษัทของเราได้นำกล้องอินฟราเรด
ซึ่งเป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ณ ปัจจุบัน โดยสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของจุดต่อไฟฟ้าต่างๆ,
อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟฟ้า, สายไฟ, ฟิวส์, คาปาซิเตอร์, มอเตอร์, ท่อเคมีต่างๆ และเตาหลอม เป็นต้น

การตรวจสอบด้วยกล้องอินฟาเรดนี้ เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสวัตถุแต่สามารถวัดอุณหภูมิได้ โดยจะมีภาพแสดงที่จอ LCD ของกล้องอินฟราเรด
ทำให้สามารถพบจุดที่มีปัญหาและแก้ไขได้ทันที พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพเพื่อนำมาทำรายงานในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและความสูญเสียเชิงธุรกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจเช็คด้วยกล้องอินฟราเรด
- ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยอันเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ช่วยแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ
- ช่วยจัดลำดับความเร่งด่วนในการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานซ่อมบำรุง
- ช่วยในการจัดเตรียมอะไหล่ล่วงหน้าได้
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรได้
- ช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยได้
- ช่วยให้ตรวจพบสิ่งผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ขณะเครื่องจักรทำงาน
- ช่วยลดความสิ้นเปลืองของพลังงานที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจเช็คด้วยกล้องอินฟราเรด
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- งานวางระบบท่อสายร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง Duct Bank
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้า แรงสูง OVER HEAD
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานที่เสื่อมสภาพ
- งานแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแรงสูงที่ชำรุด
- งานตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงาน
Visit Peak's Fanpage
Contact Us
บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
229/26 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง , กรุงเทพฯ 10240
งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงดันสูง
Email : [email protected]
โทรศัพท์ : 02 517 1288 (Auto)
แฟกซ์ : 02 517 1299, 02 517 1297
A/V Meeting Room System,Video Conference
Email : [email protected]
Copyright © 2023 Peak.co.th | All Rights Reserved.